மலேசியா-ஓ-மீட்டர் வினாவிடைப் போட்டி | மலேசியாகினி

மலேசியா-ஓ-மீட்டர்

மெர்டெக்கா மற்றும் மலேசியா தினம் மிக அருகில் உள்ளது, உங்கள் நாட்டை நீங்கள் எவ்வளவு நன்கு அறிவீர்கள் என்பதை இந்த வேடிக்கையான வினாவிடைப் போட்டியின் வழியாக தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.


  போட்டியினைத் தொடங்கவும்